Tekfir Nedir?

tekfir nedir

Tekfir nedir? diye meak ettiniz ve bu konuda araştırmaya başladınız. Önünüze gelen her hoca farklı şeyler anlatıyor ve buda kafanızın daha fazla karışmasına sebep oldu değil mi?

Merak etmeyin!

Tekfir konusu zaten İslam dünyasında geçmişten günümüze gelmiş zor bir konudur.

Heyecanlı gençlerin tecrübesizlikleri…

Aşırıların tutarsızlıkları…

Düşmanlarımızın içimizdeki fitneyi körüklemek istemeleri bu konuda yaşadığımız sıkıntıların başında gelmektedir.

O yüzden her kim olursak olalım şunu düşünmemiz gerekiyor?

Bu konuda gerçekten bilgi sahibi miyim?

TEKFİRDE ACELE ETMEYİN!

Eğer birisi hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz siz siz olun tekfirde acele davranmayın. Çünkü insanın bin türlü hali vardır. Ve bazı zamanlarda hiç bilginiz olmadığı bir konuda birisini tekfir edersiniz de bu hatanız sizi yaşamınızı sorgulamaya iter.

Sürekli birilerini tekfir etme isteği maalesef konuya bilinçsizce dalan herkesi içine sürüklemiştir. Sanki birilerini Cehenneme yollayarak kendilerine Cennette yer açıyormuş hissine sebep oluyor. Halbuki Cennet ve Allah’ın rahmeti o kadar geniş ki kendi amellerimizi arttırıp Allah’ın rahmetine sığınsak her şey çok daha güzel olacak.

İslamiyet kişinin öncelikle kendi kalbiyle imanında başlayan bir dindir. O yüzden karşımızdakinin hatalarına kilitlenmekten ziyade kendi iman ve amelimizle meşgul olmak zorundayız.

Tekfirde aşırı gidildiğinde kalpte bir hastalık başlıyor. Bu öyle bir hastalıklı muhatabımızın cehennemlik olduğunu ispatlamak sevinç sebebi olabiliyor. Halbuki karşımızdaki cehennemlik birisi dahi olsa bizim görevimiz onun imanına vesile olmakken iş tersine dönebiliyor.

Bu hastalık ilerledikçe tekfir edecek insan arar oluyor gözler. En sonunda da kişinin tekfir edecek kimseyi bulamadığı zamana gelindiğinde şahıs ayna karşısına geçip kendi kendisini tekfir etmeye başlayabiliyor.


Rabbim dinin gereklerinden olan tekfir konusunu yeterince anlayıp usulünce öğrenmeyi nasip etsin.

Benim nacizane tavsiyem şudur ki; Her önüne gelende hata arayıp tekfir etmeye çalışan insanlara fazla kapılmayın. Laf anlamayan ve sizi tekfir etmek için mücadele verenler insanlara takılıp gücünüzü boşa sarf etmeyin. Sizi davanızdan amelinizden geri bırakmalarına müsaade etmeyin. Kısa ve öz bir sohbetin ardından iyi dualarda bulunup tartışmayı büyütmeden uzaklaşın. Tabi onları da boş verip geçemeyiz. Çünkü onlarda bizim sorumluluk alanımızda olduğu için güzel bir şekilde birlikte orta yolu bulmanın yollarını aramaktan da geri kalmamamız lazım.

Tekfir hakkını bu kadar girişin ardından kelime anlamı hakkında sizlere bir kaç kaynak vermek istiyorum.

Ne kadar farklı kaynaktan okursak konu hakkında o kadar fazla bilgimiz olur.

Selam ve dua ile.


TDV İslam Ansiklopedisine göre TEKFİR Ne Demek?

Tekfir nedir?

Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı ansiklopediye göre tekfir kelimesi aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

Geniş ve ayetler, hadisler ışığında konuya kelime manası üzerinden bir yaklaşım yapılmış.

Zaten konuyu kavrayabilmek için öncelikle o kelimenin ne anlama geldiğini okuyup öğrenmek ve özellikle tekfir konusunda çok fazla araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Bu başlık altında konunun bir kısmını okumanıza sunuyorum daha geniş açıklamaya linki TIKLAYARAK ulaşabilirsini.

Sözlükte “örtmek, gizlemek; nankörlük etmek” anlamındaki küfr (küfrân) kökünden türeyen tekfîr “küfre nisbet etmek, mümin diye bilinen bir kişi hakkında kâfir hükmü vermek” demektir. Aynı kökten gelen ikfâr da bu mânada kullanılır. Tekfir kelimesi, kök mânası çerçevesinde Kur’an’da ve hadislerde “günahları örtmek, bağışlamak” anlamında geçer (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “kfr” md.; Lisânü’l-ʿArab, “kfr” md.). Terim olarak Allah’tan vahiy yoluyla gelip Peygamber’in tebliğ ettiği kesinlikle bilinen dinî bir esası inkâr eden kimsenin kâfirliğine hükmetmeyi ifade eder (Mâtürîdî, Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân, IX, 383-384; Kādî Abdülcebbâr, el-Muḫtaṣar, I, 223). İslâm âlimleri yapılan davetin ardından İslâm’ın hak din olduğuna inanmayan dehrî (ateist), müşrik, yahudi, hıristiyan, mürted, münafık gibi değişik inanç ve telakkileri benimseyen bütün grupların kâfir sayıldığını söyler. Bu genel anlamının yanı sıra Mu‘tezile âlimleri tekfir kavramına “ihbât” mânası yükleyip terimi, itaat ve isyan türünden amellerden çok olanın az olanı geçersiz kıldığını belirten bir kavram şeklinde de kullanmıştır (Kādî Abdülcebbâr, Şerḥu’l-Uṣûli’l-ḫamse, s. 624-625).

KUR’AN-I KERİMDE TEKFİR KELİMESİ!

Kur’ân-ı Kerîm’de tekfir kelimesi geçmemekle birlikte aynı kalıptan daha çok fiil şeklinde kelimeler “günahları örtüp bağışlamak” anlamında yer almıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “kfr” md.). Kur’an’da Müslümanlığı kabul ettikten sonra küfür kelimesini söyleyenlerin kâfir olduğu bildirilmiş (et-Tevbe 9/74), müslüman iken dininden dönen kişinin küfre girdiği belirtilmiş (el-Bakara 2/217; Âl-i İmrân 3/106; et-Tevbe 9/66), iman ettikten sonra kâfir olup inkârda ısrar edenlerin imana döneceklerinin umulmadığı haber verilmiş (Âl-i İmrân 3/90),

KİMLER TEKFİR EDİLİR?

Dolayısıyla bunların tekfir edilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Allah’ın varlığını ve birliğini, peygamberlerden herhangi birini, ilâhî kitapları veya Kur’an’ın bazı hükümlerini, ölümden sonra dirilmeyi ve âhiret âlemini inkâr edenler; Allah’a ortak koşanlar, O’nun “üçün üçüncüsü” olduğunu söyleyenler; âyetlerine karşı mücadele başlatıp Kur’an’ın Allah’tan geldiğine inanmayanlar, Allah’a ve Hz. Muhammed’e karşı muhalefette bulunanlar; Allah’ın haram kıldığını haram saymayanlar; Allah ile, peygamberleriyle, âyetleri ve emirleriyle alay edenler, dilleriyle inandıklarını söyledikleri halde kalpleriyle inkâr edenler (münafıklar) hakkında Kur’an’da kâfir hükmü verilmiştir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “kfr”, “cdl”, “hzʾe”, “ḫvḍ”, “ḥrm” md.leri). Diğer taraftan bazı âyetlerde müslüman olduğunun bir işareti olarak selâm veren birine, “Sen mümin değilsin” şeklinde karşılık verilmemesi emredilmiş (en-Nisâ 4/94), savaşa gitmekten korkan münafıklar hakkında “küfre daha yakın” ifadesi kullanılmak suretiyle “müslümanım” diyen kimseleri bazı karînelere dayanıp tekfir etmenin yanlışlığına dikkat çekilmiştir (Âl-i İmrân 3/167).

***

Vikipedi’de ise tekfir nedir şu şekilde tarif edilmiştir.

Tekfir, İslam hukukunda bir Müslümanın başka bir Müslümanı kafir ilan etmesidir. Tekfir eden kişiye mükeffir denilir. İslam dininde asılsız bir tekfir suçlaması yasaklanmıştır. Vikipedi

Google üzerinde tekfir nedir ile ilgili indexlenmiş başlıklara BURAYI TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın